Dataskyddsbeskrivning

 

Österbottens Företagarförenings medlemsregister

 

1. Registeransvarig

Österbottens Företagarförening
Teräsgränd 1 F
65100 Vasa

Kontaktuppgifter vid registerärenden
Österbottens Företagarförening
Tertäsgränd 1 F
65100 Vasa
info@foretagare.fi
Tfn 06 357 8820

2. De registrerade

• Medlemsföretag samt deras kontaktpersoner
• Personmedlemmar
• Kommunmedlemmar

3. Personuppgifternas användningsändamål

Personuppgifterna behandlas på basen av den registrerades medlemskap

Behandling av personuppgifter och registrets användningsändamål
Personuppgifterna används enbart till på förhand fastställda andamål, vilka är följande:
• För registrering av medlemskap
• För distribution av digital och övrig medlemsinformation
• För att erbjuda service och tjänster kopplade till medlemskapet
• För undersökningar och enkäter som befrämjar medlemskapet
• För att uppmärksamma företagens och företagarnas bemärkelsedagar
• För analyser och statistik
• För att förverkliga och utveckla medlemsservicen och verksamheten

4. Registrets informationsinnehåll

Medlemsregistret innehåller uppgifter om både medlemsföretaget och kontaktpersonen samt uppgifter om person- och kommunmedlemmar.

Företagsuppgifter
grunduppgifter
• fo-nummer
• branschkod och -beskrivning
• antal anställda
• företagets etableringsdatum
företagets kontaktuppgifter
• besöks-, post- och faktureringsadress
• telefonnummer
• e-post
• hemsideadress

Personuppgifter
medlemsföretagens och kommunernas kontaktperson och personmedlemmar
• namn
• kön
• födelsetid
personernas kontaktuppgifter
• adress
• telefon
• e-post

Uppgifter om medlemskap
• anslutningsdatum
• avslutande av medlemskap samt orsak
• fakturerings- och betalningsuppgifter

5. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att få information om hur hur dina uppgifter behandlas. Begäran bör sändas till adressen info@foretagare.fi

Rätt till insyn
Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som finns sparade i vårt register. Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.
Motsättningsrätt
Du har när som helst rätt att motsätta dig behandling av uppgifter som berör dig om du upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla dina uppgifter .
Raderingsrätt
Du har rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur vårt register, raderingsrätten gäller dock inte om behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig pga av lagstadgad skyldighet.
Besvärsrätt
Du har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

6. Registrets informationskällor

Registeruppgifterna erhålls vanligtvis direkt från medlemmen själv via e-post, telefon eller ansökningsblankett.

7. Överlåtelse och överföring av uppgifter

Österbottens Företagarförening varken använder eller överlåter personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring.
Vi varken säljer eller hyr ut uppgifterna till tredje part.

Österbottens Företagarförening kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för: upprätthållande av medlemsregister, fakturering samt distribution av medlemsbrev. Ovannämnda dylika parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som vi fastställt. Vi förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

8. Behandlingstid

Personuppgifterna behandlas så länge som medlemskapet är i kraft. Personuppgifterna raderas två år efter att medlemskapet upphört om inte förpliktelser i tillämplig lag gör att vi är tvungna att lagra uppgifter längre.

9. Hantering av personuppgifterna

• Personuppgifterna hanteras av Österbottens Företagarförenings personal.
• Vi kan också använda oss av underleverantörer och tjänsteleverantörer och då garanterar vi att personuppgifterna behandlas korrekt och i enlighet med i kraft varande dataskyddsförordning.

10. Överlåtelse av uppgifter till områden utanför EU

Personuppgifterna överlåts inte till ekonomiområden som ligger utanför EU/EES.

11. Cookies

Österbottens Företagarförenings hemsidor använder sig inte av cookies.

12. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Registrets uppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande och profilering.

13. Principer för skydd av registret

Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för Österbottens Företagarförening. Vi använder följande åtgärder:
• Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar.
• Endast de som är i Österbottens Företagarförenings tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret.