Extra föreningsmöte

1
jul
måndag, 01 juli 2019
18:00

Österbottens Företagarförening rf:s medlemmar kallas till EXTRA FÖRENINGSMÖTE
måndagen 1.7.19, kl. 18.00 vid Hotel Vallonia, Centrumvägen 3 i Korsholm.

På mötet behandlas ändring av föreningens stadgar 2 § och 14 §, samt ansökan om medlemskap i Kust-Österbottens Företagare.

Anmälan om deltagande till ÖF senast fredag 28.6.2019 per tfn 06 357 8820 eller e-post: info@foretagare.fi.

------------------

Förslag till ändring av 2 § och 14 § i föreningens stadgar

Verksamhetens art och syfte
2 §

Verksamhetens syfte är att stöda och förbättra förutsättningarna för svenskspråkiga företagare i Österbotten.

För att förverkliga sitt ändamål kan föreningen bedriva följande slag av verksamhet:

1. Samla och bistå med medel i form av understöd till svenskspråkiga företagare inom svenska Österbotten med målsättningen att stöda och främja de allmänna verksamhetsförutsättningarna; samt
2. Samarbeta med andra intresseorganisationer eller föreningar för att stöda och förbättra förutsättningarna för svenskspråkiga företagare i Österbotten.

Föreningen kan ta emot donationer för främjandet av sin verksamhet.

Föreningens ordinarie möten
14 §

Föreningens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet.
Föreningens vårmöte hålles årligen senast inom maj månad. Varvid behandlas följande laglighet:
1. konstateras mötets laglighet;
2. utses ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet samt utses eventuella utskott;
3. handlägges av styrelsen uppgjord berättelse över verksamheten under föregående kalenderår;
4. föredrages bokslut och övriga till räkenskaperna hörande nödiga handlingar samt revisionsberättelse samt beslutandes om fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga;
5. fattas beslut om användandet av eventuellt uppkommet överskott.

Föreningens höstmöte hålles årligen tidigast i augusti men senast inom december månad, varvid behandlas följande ärenden:
1. konstateras mötets laglighet;
2. utses ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet samt utses eventuella utskott;
3. behandlas styrelsens förslag till verksamhet under följande kalenderår;
4. fastställes budget för följande kalenderår samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för samma period;
5. bestämmes arvoden och reseersättningar för styrelsemedlemmar och revisorer samt dessutom årsarvode för styrelsens ordförande;
6. väljes ordförande i styrelsen för följande kalenderår;
7. väljes ledamöter i styrelsen samt personlig suppleant för följande period istället för de i tur avgående;
8. väljes tvenne revisorer för granskning av följande års räkenskaper, samt personliga suppleanter åt dem;
9. väljes medlemmar och sammankallare för föreningens branschutskott.

Härutöver handlägges vid dessa möten övriga av styrelsen väckta i kallelsen nämnda ärenden samt sådana av medlemmar framförda ärenden, om vilka upptagande till behandling anhållan gjorts till styrelsen minst tjugo dagar före mötet.
Till dess ordförande valts för mötet ledes ordet av styrelsens ordförande eller viceordförande, eller ifall dessa är förhindrade, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i styrelsen.

-----------------

Du kan läsa ÖF:s nuvarande stadgar här

Du kan befullmäktiga ett ombud att representera ditt företag med denna fullmakt