Utländsk arbetstagare

En arbetstagare som inte är finsk medborgare är en utländsk arbetstagare. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta i Finland och förvara denna uppgift på arbetsplatsen. Vad gäller anställningsförhållanden för utländska arbetstagare tillämpas i allmänhet de finländska anställningsvillkoren, men vad gäller internationella anställningsförhållanden utvärderas den lag som ska tillämpas från fall till fall. Arbetsgivaren ska i varje fall se till att arbetsförhållandena är förenliga med finländska arbetarskyddsföreskrifter. Läs mer

Rätt att arbeta

Arbetsgivaren har en skyldighet att försäkra sig om att en utlänning som börjar arbeta eller arbetar har rätt att arbeta i Finland. Skyldigheten att försäkra sig om rätten att arbeta gäller också uppdragsgivare som verkar i Finland (huvudentreprenör eller den som huvudsakligen låter utföra arbetet) i situationer där utländska arbetstagare arbetar för en utländsk arbetsgivare i entreprenad- eller underentreprenadarbete eller som hyrd arbetskraft.
Arbetsgivaren kan försäkra sig om, den utländska arbetstagarens rätt att arbeta, utifrån arbetstagarens pass eller ett annat officiellt resedokument eller uppehållskortet. Arbetsgivaren ska försäkra sig om grunden för rätten att arbeta innan anställningen sker eller ett arbetsavtal ingås. Läs mer

Förvaring av uppgifter

Arbetsgivaren ska på arbetsplatsen förvara uppgifter om tidigare och nuvarande utländska arbetstagare och om grunderna för deras rätt att arbeta så att de enkelt kan granskas. Genom att förvara uppgifterna kan arbetsgivaren också följa om rätten att arbeta är i kraft.
De uppgifter som ska förvaras på arbetsplatsen ska redogöra för
• den utländska arbetstagarens personuppgifter (hela namnet och födelsetiden)
• huruvida arbetstagarens rätt att arbeta grundar sig på medborgarskap i ett EU- eller EES-land, ett giltigt uppehållstillstånd för arbetstagare eller en annan omständighet som ger rätt att arbeta enligt utlänningslagen
• giltighetstiden för det uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta (om det handlar om ett tillstånd för viss tid)
• den bransch eller arbetsgivare för vilken tillståndet beviljats (om tillståndet gäller enbart ett visst arbete).
Uppgifter ska förvaras i fyra år efter att den utländske arbetstagarens anställningsförhållande upphört. Läs mer

Lagval

Om arbetstagarens arbetsavtal har anknytningar endast till Finland tillämpas finsk lagstiftning enligt territorialprincipen. Om arbetstagarens arbetsavtal förutom Finland har anknytningar till en annan stat, har arbetstagaren ett så kallat arbetsavtal av internationell karaktär.
Utgångsläget är att arbetsgivaren och arbetstagaren själva får komma överens om vilken stats lag som ska tillämpas på ett anställningsförhållande av internationell karaktär. Trots detta har arbetstagaren alltid rätt till minst arbetsvillkor enligt den lag som ska väljas enligt bestämmelserna om lagval i Rom I-förordningen (593/2008). Med andra ord har en arbetstagare alltid rätt till arbetsvillkor enligt arbetslagstiftningen (de tvingande bestämmelserna) i den stat som fastställs utifrån Rom I-förordningen. Läs mer

Utstationerad arbetstagare

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som vanligtvis arbetar i någon annan stat än Finland och som medan arbetsförhållandet pågår under en begränsad tid utstationeras till Finland av ett företag som är etablerat i en annan stat och som är arbetsgivare. En utstationerad arbetstagares ordinarie arbetsplats är följaktligen någon annan stat än Finland. Läs mer

Källa: Arbetarskyddsförvaltningen

Tillbaka