Ung arbetstagare

 

Med unga arbetstagare avses anställda som är under 18 år gamla. Arbetet får inte skada den unga personens hälsa eller utveckling eller försvåra skolgången. Unga arbetstagare ska introduceras och övervakas särskilt väl i arbetet.
Om skyddet av unga arbetstagare föreskrivs i lagen om unga arbetstagare och förordningar som utfärdats med stöd av den. Syftet med lagen är att skydda unga arbetstagare mot alltför stor arbetsbelastning.
Arbetsgivaren ska se till att arbetet inte kräver större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt med beaktande av den unga personens ålder och krafter. Arbetsgivaren ska alltid handleda och undervisa den unga arbetstagaren särskilt omsorgsfullt. Läs mer

Arbetsavtal och ålder

Arbetsgivaren får fastanställa en ung person som har fyllt 15 år och som har fullgjort sin läroplikt. Samtycke av vårdnadshavaren behövs alltid för anställning av en 14 år gammal eller en yngre person.
En person som fyller 14 år under innevarande år får utföra lätt arbete under högst halva semestertiden. Under övriga tider kan personen arbeta tillfälligt eller i övrigt kortvarigt arbete. Arbetet får inte skada den unga personens hälsa eller utveckling eller försvåra skolgången. I social- och hälsovårdsministeriets förordning finns en förteckning över exempel på lätta arbeten som lämpar sig för unga.
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket kan bevilja dispens för att även yngre personer än vad som avses ovan tillfälligt kan arbeta som uppträdare eller statist i konst- och kulturföreställningar samt på andra motsvarande evenemang. Läs mer

Arbetstid

I lagen om unga arbetstagare föreskrivs om arbetstider, övertidsarbete, arbetstidens förläggning, raster samt dygns- och veckovila.
Man kan avvika från begränsningarna relaterade till arbetstiderna endast med dispens av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket, om den unga personens yrkesutveckling eller en annan viktig orsak kräver det. Regionförvaltningsverket kan dock inte bevilja dispens från oavbruten dygnsvila eller utförande av övertidsarbete på sammanlagt över 120 timmar om året. Läs mer

Arbetsintroduktion

Lagen ålägger arbetsgivaren att se till att unga arbetstagare inte utsätter sig själva eller andra för risker. Enligt lagen ska arbetsgivaren ge en ung arbetstagare som saknar den yrkesskicklighet och erfarenhet som krävs i arbetet personlig undervisning och handledning. Arbetsgivaren ska beakta arbetsförhållandena på arbetsplatsen samt arbetstagarens ålder och övriga personliga egenskaper. Läs mer

Lämpligt arbete

Arbetsgivaren ska sörja för att arbetet inte skadar den unga arbetstagares fysiska eller psykiska utveckling och att det inte kräver större ansträngningar eller ansvar än vad som är rimligt med tanke på arbetstagarens ålder och resurser. Vid bedömningen av hälsorisker ska arbetsgivaren anlita företagshälsovården.
Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förteckning över exempel på lätta arbeten som lämpar sig för unga. Med lätt arbete avses arbete som inte skadar den ungas hälsa, utveckling eller skolgång. Sådant arbete får också utföras av en person som är under 15 år om han eller hon fyller 14 år samma kalenderår. Läs mer

Farligt arbete

Vissa arbeten anses vara så farliga eller skadliga att de har begränsats för unga. Vissa andra arbeten får inte utföras av unga.
Under 16 år gamla personer får inte utföra farliga arbeten. Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Arbetsgivaren ska anlita företagshälsovården vid bedömningen av hälsorisker som arbetet och arbetsförhållandena utsätter den unga arbetstagaren för i skadliga och farliga arbeten. Läs mer

Undantagstillstånd

Regionförvaltningsverket kan utifrån villkor som det fastställer bevilja dispens från författningar som gäller unga arbetstagare. Arbetsgivaren ska ansöka om dispens hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket. Arbetet får inte påbörjas innan dispens har beviljats. Läs mer

Källa: Arbetarskyddsförvaltningen

Tillbaka