Semester


Semester

Arbetstagare tjänar in betald semester medan anställningsförhållandet pågår. Antalet semesterdagar och lönen eller ersättningen för semestertiden beräknas enligt semesterlagen (162/2005) och det kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren. Om en arbetstagare inte tjänar in semester kan han eller hon ha rätt till ledighet. För ledighet betalas inte lön utan semesterersättning. Semesterersättning betalas också för outtagna semesterdagar när anställningsförhållandet upphör.

Intjäning av semester

Antalet semesterdagar beräknas enligt kvalifikationsåret. Det är perioden mellan 1.4 och 31.3 (t.ex. 1.4.2014–31.3.2015).

Antalet semesterdagar som intjänas är
• 2 dagar/månad om man arbetar minst 14 dagar eller 35 timmar per kalendermånad och anställningsförhållandet varat mindre än ett år
• 2,5 dagar/månad om man arbetar minst 14 dagar eller 35 timmar per kalendermånad och anställningsförhållandet varat över ett år
Om flera på varandra följande arbetsavtal ingåtts efter varandra eller om de omedelbart följt efter varandra anses anställningsförhållandet vid beräkningen av semesterrätten ha varit fortlöpande.

Semester intjänas inte i deltidsarbete om arbetsmängden antingen är under 14 dagar eller under 35 timmar per kalendermånad. Deltidsarbetande personer har dock rätt till ledighet.

Semester intjänas för tid som är likställd med arbetad tid i enlighet med semesterlagen. Som tid som är likställd med arbetad tid betraktas frånvarotid för vilken arbetsgivaren enligt lagen är skyldig att betala lön till arbetstagaren. Som tid som är likställd med arbetad tid betraktas dessutom arbetsdagar eller arbetstimmar under vilka arbetstagaren, medan anställningsförhållandet pågår, är förhindrad att utföra arbete till exempel på grund av moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, tillfällig vårdledighet, frånvaro av tvingande familjeskäl, sjukdom eller olycksfall, medicinsk rehabilitering eller permittering (en fullständig förteckning finns i 7 § i semesterlagen). Läs mer

Tidpunkt

Semesterperioden infaller mellan den 2 maj och den 30 september. Av semestern ska 24 vardagar (sommarsemester) ges under semesterperioden. En annan del av semestern (vintersemester) ska ges senast före början av följande semesterperiod, dvs. mellan den 1 oktober och den 30 april.

Sommar- och vintersemestern ska ges utan avbrott. Om det för att hålla arbetet i gång är nödvändigt att dela in semestern i kortare perioder, ska minst 12 semesterdagar ges utan avbrott. Resten kan ges i en eller flera delar. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om att arbetstagaren tar ut den semester som överskrider 12 vardagar i en eller flera delar.

Endast vardagar förbrukar den intjänade semestern. Enligt semesterlagen är vardagar veckodagar från måndag till lördag. Söndagar, kyrkliga helgdagar, självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påsklördagen och första maj är inte vardagar. I kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren kan det finnas avvikande bestämmelser. I vissa kollektivavtal har man till exempel avtalat om att semester förbrukas av vardagar som infaller från måndag till fredag. Läs mer

Semesterlön och -ersättning

Under semestern får arbetstagaren minst regelbunden eller genomsnittlig lön. Hur semesterlönen och semesterersättningen beräknas beror på avlöningen. Beloppet av semesterlönen och semesterersättningen är bundet till arbetstagarens inkomst. Den lön som utgör grunden för semesterlönen kompletteras med den kalkylmässiga lön som inte erhållits på grund av frånvarotid som är likställd med arbetad tid.

Beräkning av semesterlön
I semesterlagen finns tre beräkningssätt för semesterlön:
1. Semesterlön som baserar sig på vecko- eller månadslön
En arbetstagare vars lön enligt avtal betalas per vecka eller månad är även under semestern berättigad att få denna lön.
2. Semesterlön som baserar sig på den genomsnittliga dagslönen
Beräkningssättet som baserar sig på den genomsnittliga dagslönen används för arbetstagare som enligt avtal arbetar 14 dagar per månad och som får tim-, provisions- eller annan prestationslön. De koefficienter som används vid beräkningen finns i 11 § i semesterlagen.
3. Procentbaserad semesterlön
Semesterlönen för andra arbetstagare än de som beskrivs i punkt ett och två fastställs procentuellt. Detta beräkningssätt omfattar
• tim- och prestationsavlönade arbetstagare som omfattas av 35-timmarsregeln
• vecko- och månadsavlönade arbetstagare som omfattas av 35-timmarsregeln vars arbetstid enligt arbetsavtalet inte i alla månader är minst 35 timmar
• de som har rätt till ledighet.

Den procentbaserade semesterlönen beräknas utifrån den lön som arbetstagaren förtjänat under arbetstiden med undantag för den förhöjning som betalas för nödarbete och lag- eller avtalsenligt övertidsarbete. Procentbeloppet fastställs på basis av anställningsförhållandets längd.
Semesterlönen är
• 9 procent av lönen, om anställningsförhållandet har fortgått under ett år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden
• 11, 5 procent av lönen, om anställningsförhållandet har fortgått minst ett år före utgången av det kvalifikationsår som föregår semesterperioden.
Det kan finnas andra bestämmelser om procentersättningar i kollektivavtalet. I en del kollektivavtal finns till exempel bestämmelser om att procentbaserad ersättning alltid används för timavlönade. Läs mer

Ledighet i deltidsarbete

I deltidsarbete där arbetstiden är under 14 dagar eller under 35 timmar per kalendermånad intjänas ingen semester. Deltidsarbetande personer har dock rätt till ledighet och semesterersättning.
Två vardagar ledighet intjänas för alla de kalendermånader då anställningsförhållandet är i kraft, alltså även för de månader då det inte finns några arbetstimmar. Så länge anställningsförhållandet varar har arbetstagaren rätt att vid behov ta ut två lediga vardagar för varje arbetsmånad.
Även familjemedlemmar med anställningsförhållande till arbetsgivaren har rätt till ledighet, om företaget saknar annan arbetskraft, och de som arbetar i eget hem.
Semesterersättning betalas för ledigheten. Den betalas i samband med ledigheten eller senast den 30 september när semesterperioden går ut.

Källa: Arbetarskyddsförvaltningens hemsidor

Tillbaka