Permittering

 

Vad innebär permittering?

Med permittering avses att arbetsgivaren har rätt att avbryta arbetet och lönebetalningen samt arbetstagaren utförandet av arbetet om de villkor som fastställs i arbetsavtalslagen uppfylls, även om anställningsförhållandet fortsätter att gälla. Om de förfaranden och tidsfrister som ska iakttas vid permittering föreskrivs i arbetsavtalslagen och kollektivavtalen.

Grunder

Arbetsgivaren får permittera arbetstagare endast på två grunder:
• Arbetstagare får permitteras när arbetsgivaren har ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker att säga upp arbetsavtalet. Om arbetet har minskat väsentligt och permanent och arbetsgivaren inte kan ordna annat arbete eller utbildning kan arbetsgivaren permittera arbetstagaren tills vidare.
• Arbetstagaren kan också permitteras om arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte kan ordna annat arbete eller utbildning. Arbetet anses ha minskat tillfälligt när arbetet och förutsättningarna att ordna arbete om situationen varar högst 90 dagar. Då permitteras arbetstagaren för viss tid.
Permittering omfattar i första hand fastanställda arbetstagare. En visstidsanställd arbetstagare får permitteras endast om arbetstagaren är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren. Beskrivningen ovan gäller arbetsgivarens ensidiga permitteringsrätt. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan tillsammans avtala om permittering för viss tid när det är påkallat på grund av arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation. Permitteringen kan antingen ske på heltid, vilket innebär att arbetsplikten slopas helt, eller på deltid, vilket innebär att den dagliga eller veckovisa arbetstiden förkortas. Anställningsförhållandet fortsätter att gälla under permitteringen. I kollektivavtal kan man ha avtalat om den ordningsföljd i vilken arbetstagare ska permitteras. Dessutom kan man vid samarbetsförhandlingarna avtala lokalt om ärenden som ska beaktas vid permitteringen. Arbetstagaren har rätt att arbeta för en annan arbetsgivare under permitteringen. När arbetssituationen blir bättre kallar arbetsgivaren arbetstagarna tillbaka till arbetet.

Meddelande om permittering

När permitteringsbehovet blivit känt ska arbetsgivaren utan dröjsmål ge arbetstagarna eller deras representant förhandsinformation om den planerade permitteringen. Den kan ges muntligen eller skriftligen.
Av förhandsinformationen ska framgå
• grunderna för permitteringen
• den beräknade omfattningen
• det sätt på vilket den genomförs
• begynnelsetidpunkten
• längden eller den uppskattade längden.
Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna eller deras representant tillfälle att bli hörda om informationen. Skyldigheten att ge förhandsinformation och höra arbetstagarna gäller inte företag där minst 20 arbetstagare arbetar regelbundet. På dessa företag tillämpas förfaranden om vilka föreskrivs i lagen om samarbete inom företag.
Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren personligen meddelandet om permittering. Detta ska göras minst 14 kalenderdagar innan permitteringen börjar. I kollektivavtal kan man ha avtalat om längre tidsfrister.

Återkallande och avslutande av permittering

Arbetsgivaren ska återkalla en permittering som arbetstagaren underrättats om innan permitteringen börjar, om det inte längre finns förutsättningar för den. En sådan situation uppstår till exempel när arbetsgivaren får nya arbetstillfällen som den permitterade kan utföra. Enligt arbetsavtalslagen kan permitteringar endast avslutas. Om en arbetstagare är permitterad tills vidare ska arbetsgivaren meddela att arbetet börjar igen minst en vecka innan, om inget annat avtalats. När det tillfälliga arbetet avslutas och innan en ny permittering börjar ska arbetsgivaren iaktta en ny tid för permitteringsmeddelandet på 14 dagar. I kollektivavtal kan man ha avtalat om avvikande förfaranden och mer flexibla möjligheter att kalla arbetstagare till arbetet mitt under permitteringsperioden. En permitterad kan återvända till arbetet direkt när permitteringsbehovet upphör, om det passar bägge parter.

Avslutande av anställningsförhållande för permitterad

Om arbetsgivaren säger upp en permitterad arbetstagares arbetsavtal så att det upphör under permitteringen har arbetstagaren rätt till lön för uppsägningstiden. Från lönen för uppsägningstiden får arbetsgivaren dra av 14 dagars lön, om permitteringen av arbetstagaren föregicks av en lag- eller avtalsenlig tidsfrist för permitteringsmeddelandet på över 14 dagar. Genom riksomfattande kollektivavtal kan man avvika från denna anvisning.

Läs mera

Källa: Arbetarskyddsförvaltningens hemsidor

Tillbaka