Kilometerersättningar 2018


Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon                                          Ersättningens maximibelopp

bil                                                   42 cent per kilometer, som höjs med
                                                      - 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
                                                     - 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
                                                     - 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
                                                     - 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
                                                     - 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
                                                     - 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda
                                                     vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk                   74 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk                     107 cent per kilometer
snöskoter                                      102 cent per kilometer
terränghjuling                                96 cent per kilometer
motorcykel                                    32 cent per kilometer
moped                                          17 cent per kilometer
annat fordon                                 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i Skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

Här hittar du Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar 2018

Tillbaka