Löner


Arbetstagaren har rätt till vederlag för arbetet och arbetsgivarens huvudskyldighet är att betala lön. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om hur ett utfört arbete ska ersättas. Lagen föreskriver inte om minimilön. Avtalsfriheten begränsas av bestämmelser i kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren och som också en icke-organiserad arbetsgivare ska följa, om branschen har ett allmänbindande kollektivavtal. För arbetet ska arbetsgivaren alltid betala sedvanlig och skälig lön med tanke på arbetskraven, och arbetstagaren ska få löneuträkning.

Vilken lön ska betalas?

Vederlaget för arbete är i allmänhet penninglön. Vederlaget kan också bestå av en kombination av penninglön och varor eller bostadsförmån.
Det finns ingen lag om minimilön i Finland. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan således avtala om hur arbetet ska ersättas i arbetsavtalet. Denna avtalsfrihet begränsas dock av lönebestämmelser i kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte ens med stöd av arbetsavtal betala lön som är lägre än vad som bestäms om minimilön i bindande kollektivavtal.
Om arbetsgivaren är medlem i ett arbetsgivarförbund som ingått kollektivavtal, ska arbetsgivaren iaktta lönebestämmelserna i kollektivavtalet till följd av medlemskapet.
En del kollektivavtal har också fastställts som allmänbindande för ifrågavarande bransch. Detta innebär att även om arbetsgivaren inte är medlem i ett arbetsgivarförbund som ingått kollektivavtal, ska arbetsgivaren iaktta lönebestämmelserna i ett kollektivavtal som fastställts som allmänbindande för branschen. Till exempel kollektivavtalet för handeln är allmänbindande. Därför kan en arbetsgivare i handelsbranschen som inte hör till arbetsgivarförbundet iaktta detta kollektivavtal på basis av dess allmänbindande karaktär.

Lön för sjukdomstid

Enligt lagen har en arbetsoförmögen arbetstagare rätt till lön för sjukdomstiden om han eller hon är förhindrad att utföra arbetet p.g.a. sjukdom eller olycksfall. Lönen för sjukdomstiden betalas enligt lag för den dag då arbetstagaren insjuknade och för arbetsdagarna under följande nio vardagar. Inom de flesta branscher betalas dock lön för sjukdomstiden enligt kollektivavtalet och inte enligt lagen. Kontrollera alltid i kollektivavtalet på vilka grunder lönebetalningen under sjukdomstiden sker!

Läs mera på Arbetarskyddsförvaltningens hemsidor

Du kan beräkna lönerna och göra de lagstadgade anmälningarna automatiskt till arbetspensionsbolagen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Skatteförvaltningen med löneräknaren på Palkka.fi.

Tillbaka