Kilometerersättningar 2019


Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon                                        Ersättningens maximibelopp

bil                                                 43 cent per kilometer, som höjs med
                                                    - 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
                                                   - 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
                                                   - 22 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
                                                   - 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
                                                   - 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
                                                   - 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda
                                                    vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk                 76 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk                   110 cent per kilometer
snöskoter                                    105 cent per kilometer
terränghjuling                              98 cent per kilometer
motorcykel                                  33 cent per kilometer
moped                                        18 cent per kilometer
annat fordon                               10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

 

Här hittar du Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar 2019

Tillbaka