Hyrt arbete


En arbetsgivare som behöver hyrd arbetskraft ingår ett avtal om detta med ett bemanningsföretag. För hyrd arbetskraft gäller samma arbetslagstiftning som för andra anställningsförhållanden. I arbetsavtalslagen finns också bestämmelser som uttryckligen handlar om hyrt arbete.

I ett anställningsförhållanden där arbetskraft hyrs in ingår tre parter: arbetstagaren, bemanningsföretaget och kund- eller användarföretaget. Bemanningsföretaget är arbetstagarens arbetsgivare och betalar lön till arbetstagaren. Kund- eller användarföretaget är det företag under vars ledning och övervakning arbetet utförs. Inte bara företag kan anlita hyrd arbetskraft utan också staten, kommuner, samkommuner, församlingar, stiftelser och andra organisationer.

Minimivillkoren för ett anställningsförhållandet med hyrd arbetskraft baserar sig på arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas på arbetet. Även då ett bindande kollektivavtal saknas ska anställningsvillkoren vara skäliga och grunderna för visstidsanställningar ska vara lagenliga.

Även i korta anställningsförhållanden ska arbetsgivaren underrätta den inhyrda arbetstagaren om anställningsvillkoren skriftligt. Eftersom den inhyrda arbetstagaren har ett arbetsavtal med ett bemanningsföretag, även om arbetet utförs på användarföretagets arbetsplats, kan den inhyrda arbetstagarens anställningsvillkor avvika från arbetskamraternas i samma skift.

Arbetsavtalslagens bestämmelser om uppsägning tillämpas även på hyrd arbetskraft. Bemanningsföretaget ger arbetstagaren ett arbetsintyg över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art. Om arbetstagaren begär att få ett värdeutlåtande i arbetsintyget, dvs. en bedömning av sin arbetsskicklighet och sitt uppförande, ska användarföretaget ge bemanningsföretaget de uppgifter som behövs för en bedömning.

Bemanningsföretaget ska informera allmänt om arbetsplatser som blir lediga enligt vedertagen praxis i företaget eller på arbetsplatsen. Användarföretaget ska också informera hyrda arbetstagare om lediga platser, och de ska ha möjlighet att söka dessa arbeten.

Lagen om beställarens ansvar och samarbetslagen gäller också hyrd arbetskraft

Lagen om beställarens ansvar tillämpas också på företag som anlitar hyrd arbetskraft eller underleverans av ett finländskt eller utländskt företag. Innan användarföretaget och bemanningsföretaget ingår avtal om hyrd arbetskraft ska användarföretaget begära utredningar av bemanningsföretaget.

Läs mer

Utstationerad arbetstagare

För utstationerade arbetstagare gäller lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Det är fråga om en utstationerad arbetstagare när en arbetstagare som skickats från ett annat land till Finland för att arbeta här utgående från ett avtal om underleverans, företagsintern överföring eller hyrt arbete.

Läs mer

Källa: Arbetarskyddsförvaltningen

Tillbaka