Direktionsrätt, integritetsskydd och varning

 

På arbetsplatsen agerar man enligt arbetsgivarens regler. Arbetsgivarens rätt att bestämma över frågor på arbetsplatsen kallas för direktionsrätt. Även arbetsgivarens tolkningsföreträde anknyter till direktionsrätten. Med detta avses att frågor löses enligt arbetsgivarens vilja även i oklara fall.

Arbetsgivarens rätt att övervaka arbetstagarens arbete baserar sig på arbetsavtalslagen och kollektivavtal. I praktiken begränsar branschens kollektivavtal och arbetstagarens personliga arbetsavtal arbetsgivarens ensidiga direktionsrätt. I kollektivavtal kan det finnas mycket exakta bestämmelser om arbetstidsarrangemang i branschen, och i arbetstagarens arbetsavtal kan arbetsuppgifterna ha fastställts detaljerat.
Arbetsgivarens direktionsrätt är inte obegränsad. Arbetsgivaren kan inte kräva att arbetstagaren handlar mot lagen eller god sed. Arbetsgivaren kan inte beordra arbetstagaren att köra överhastighet eller handla i strid med god revisionssed.Arbetstagaren kan inte heller beordras att utföra arbeten där bristerna i arbetarskyddet äventyrar arbetstagarens eller andra personers liv eller hälsa. Även kravet på likabehandling av arbetstagare och förbudet mot diskriminering begränsar arbetsgivarens direktionsrätt. Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att övervaka arbetet. Genom begränsningar av övervakningsrätten skyddas i sin tur arbetstagarnas integritet. Till exempel har hanteringen av hälsouppgifter om arbetstagare på arbetsplatsen och övervakningen av arbetet med hjälp av teknisk utrustning begränsats.
Arbetstagaren ska utföra sitt arbete omsorgsfullt och iaktta arbetsgivarens anvisningar. Arbetstagare omfattas också av lojalitetsskyldigheten som bland annat innefattar skyldighet att hemlighålla information som kan skada arbetsgivaren och förbud mot konkurrerande bisyssla. Om arbetstagaren försummar sina arbetsskyldigheter kan arbetsgivaren ge en varning. Upprepade försummelser kan vara en grund för uppsägning av anställningsförhållandet.

Rätt att leda arbetet

När arbetsgivaren använder sin direktionsrätt ska följande principer iakttas:
• direktionsrätten gäller endast arbetstiden
• order som strider mot lag eller god sed är förbjudna
• arbetstagarens fysiska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av arbetet ska beaktas
• vid omställningar som i väsentlig grad inverkar på arbetstagarens ställning ska parterna föra förhandlingar som är förenliga med samarbetsförfarandet
• arbetstagarens integritetsskydd får inte kränkas.
Arbetstagaren ska utföra sitt arbete omsorgsfullt och iaktta arbetsgivarens anvisningar. Arbetsgivaren har rätt att övervaka arbetstagaren under arbetstiden. Övervakningen kan ordnas på flera sätt. I praktiken kan arbetstagaren arbeta mycket självständigt, och övervakningen kan ordnas genom att man följer upp arbetsresultaten. Läs mer

Integritetsskydd

Arbetsgivaren får endast hantera sådana personuppgifter om arbetstagaren som är omedelbart nödvändiga med tanke på anställningsförhållandet. Om skyddet av arbetstagares personliga uppgifter föreskrivs i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.
Arbetsgivaren ska i första hand samla in personuppgifter av arbetstagarna. Arbetsgivaren ska redan i samband med planeringen av insamling av uppgifter fastställa varför det är viktigt att samla in personuppgifter för skötseln av arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren får inte förvara föråldrade eller onödiga uppgifter om arbetstagarna.
Lagen reglerar också övervakning av arbetstagare med tekniska hjälpmedel, arbetsgivarens rätt att öppna meddelanden i arbetstagarens personliga arbetsmail och när arbetsgivaren får reda ut arbetstagarens kreditupplysningar eller användning av droger. Dessutom begränsar lagen hanteringen av arbetstagares hälsouppgifter på arbetsplatsen.
Om arbetsgivaren samlar in personuppgifter från annat håll än arbetstagaren krävs i allmänhet samtycke av arbetstagaren för insamlingen av uppgifter. Samtycke behövs dock inte om myndigheter lämnar uppgifter till arbetsgivaren för utförande av lagstadgade uppgifter eller om arbetsgivaren på lagstadgade grunder inhämtar kredit- eller straffregisteruppgifter för att reda ut arbetstagarens pålitlighet.
- Teknisk övervakning
- E-post
- Hälsouppgifter
- Kredituppgifter
- Drogtestning

Varning

Om arbetstagaren har försummat de förpliktelser som följer av arbetsavtalet kan arbetsgivaren ge honom eller henne en varning. Arbetsgivaren kan säga upp anställningsförhållandet på grund av upprepade försummelser i arbetet, men i regel får arbetstagaren inte sägas upp innan han eller hon har erbjudits en möjlighet att rätta till sitt beteende genom en varning.Om arbetsgivaren vill avsluta anställningsförhållandet på grund av upprepade försummelser ska arbetsgivaren kunna bevisa att en varning har getts. Därför är det i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse att varningen ges skriftligen. Arbetsgivaren kan be arbetstagaren bekräfta varningen genom sin underskrift. Arbetstagarens underskrift innebär dock inte att arbetstagaren godkänner de orsaker som lett till varningen. Läs mer

Källa: Arbetarskyddsförvaltningen

Tillbaka