Avslutande av anställningsförhållande


Om upphävning av anställningsförhållandet föreskrivs i arbetsavtalslagen.
Ett arbetsavtal som gäller tills vidare upphävs normalt så att antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp det. Arbetstagaren behöver inte ange särskilda grunder för att säga upp sig. Arbetstagaren är dock skyldig att iaktta uppsägningstiden. Däremot ska arbetsgivaren ha vägande sakskäl för uppsägning. Även arbetsgivaren ska iaktta uppsägningstiden.
Ett arbetsavtal för viss tid upphävs utan uppsägning antingen när giltighetstiden löper ut eller när det arbete om vilket parterna avtalat om vid ingående av avtalet är utfört. Ett arbetsavtal för viss tid kan sägas upp endast om arbetstagaren och arbetsgivaren avtalar om det antingen i arbetsavtalet eller under anställningsförhållandet. Läs mer

Hävning

Arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att häva arbetsavtalet endast av särskilt vägande skäl. Då iakttas ingen uppsägningstid utan anställningsförhållandet avslutas omedelbart. Arbetsavtalet kan hävas oberoende av arbetsavtalets längd (arbetsavtal som gäller tills vidare eller för viss tid). Arbetsgivaren kan häva arbetsavtalet om arbetstagaren har brutit mot sina skyldigheter så allvarligt att det väsentligt inverkar på anställningsförhållandet och att arbetsgivaren inte rimligtvis kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet. Arbetstagaren kan häva arbetsavtalet om arbetsgivaren bryter mot eller försummar sina skyldigheter enligt arbetsavtalet eller lagen och om detta har en väsentlig inverkan på anställningsförhållandet. Läs mer

Uppsägning

Ett arbetsavtal för viss tid är bindande för bägge parter så länge det gäller. Ett anställningsförhållande för viss tid upphör utan uppsägning när arbetsavtalet löper ut eller när arbetet som utgjort grunden för arbetsavtalet för viss tid är utfört. Om tidpunkten för upphörandet endast är känd av arbetsgivaren (t.ex. om anställningsförhållandet upphör när arbetet är utfört) ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta arbetstagaren när tidpunkten blir känd. Ett arbetsavtal för viss tid kan i regel inte sägas upp, såvida parterna inte uttryckligen avtalat om det i arbetsavtalet. Även ett arbetsavtal för viss tid kan dock upphävas om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om det.
Ett arbetsavtal som gäller tills vidare upphävs i allmänhet genom uppsägning. Då ska de uppsägningstider som fastställts i arbetsavtalslagen eller kollektivavtalet och arbetsavtalet iakttas. Arbetstagaren behöver inte ange särskilda grunder för att säga upp sig. Arbetstagaren ska dock iaktta uppsägningstiden som är bindande. Däremot ska arbetsgivaren ha lagligt vägande sakskäl för uppsägning. Läs mer

Särskilda situationer

Mer sällsynta situationer där anställningsförhållandet upphör är uppsägningsrätt i samband med överlåtelse av rörelse, uppsägning i anslutning till saneringsförfarande, arbetsgivarens konkurs och död samt möjlighet att anse arbetsavtalet som hävt efter en 1 vecka lång frånvaro utan orsak. Läs mer

Arbetsintyg

När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren. Vilka uppgifter som arbetsgivaren får uppge i arbetsintyget bestäms i arbetsavtalslagen. Att inte ge arbetsintyg är en straffbar handling. Läs mer

Källa: Arbetarskyddsförvaltningens hemsidor

Tillbaka