Arbetshälsa och olycksfall


Hälsorisker och olycksfall i arbetet kan förebyggas

Arbetsgivaren kan förebygga hälso- och olycksfallsrisker i arbetet genom systematisk uppföljning av arbetet och med hjälp av företagshälsovården. Om en arbetstagare ändå insjuknar på grund av arbetet eller drabbas av ett olycksfall är det viktigt att utreda fallet och förhindra att det upprepas. Allvarliga olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten. Det är arbetsgivarens skyldighet att anmäla olycksfall i arbetet. När det gäller misstänkta yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar görs anmälan av läkare.

Företagshälsovård

Företagshälsovården omfattar alla arbetande arbetstagare och företagare samt personer sysselsatta i eget arbete. Med personer sysselsatta i eget arbete avses till exempel personer som arbetar under firma.
Arbetsgivaren, arbetsplatsens personalrepresentant och leverantören av företagshälsovård planerar tillsammans innehållet och åtgärderna i företagshälsovården utifrån arbetsplatsens behov. De följer också upp och bedömer hur väl företagshälsovården fungerar och genomförs.
Målet för företagshälsovården är
• en sund och trygg arbetsmiljö
• en välfungerande arbetsgemenskap
• förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar
• upprätthållande och främjande av arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.
Arbetarskyddsmyndigheten övervakar genom inspektioner att arbetsgivaren ordnat och genomfört den lagstadgade företagshälsovården.
Läs mer

Yrkessjukdomar

Det är viktigt att identifiera yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar, eftersom de orsakas av exponering för faktorer i arbetet och således kan förebyggas. Identifieringen av yrkessjukdomar effektiviserar arbetarskyddet på arbetsplatsen och medvetenheten om nackdelarna med arbetet ökar. Dessutom inriktas kostnaderna för yrkessjukdomar på rätt sätt, och de som insjuknar får utöver ändamålsenlig vård också ersättning för den skada som yrkessjukdomen orsakat. Läs mer

Arbetsolyckor

En arbetsolycka är en plötslig och oväntad händelse i arbetet som beror på yttre faktorer och som leder till att en arbetstagare skadas. Som arbetsolycka betraktas en händelse som inträffar på ett område som hör till arbetsplatsen, på resan till eller från arbetet eller på en arbetsresa på arbetsgivarens initiativ. Läs mer

Förebyggande av olyckor

Ett olycksfall i arbetet kan i värsta fall leda till en bestående skada eller till och med ett dödsfall. Var och en av arbetsplatsens medarbetare bör sörja för sitt eget och andra medarbetares arbetarskydd samt aktivt verka för förebyggande av olycksfall. Läs mer

Källa: Arbetarskyddsförvaltningens hemsidor

Tillbaka