Arbetsavtal

 

Att ingå ett arbetsavtal

Ett arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller elektroniskt. Ett skriftligt arbetsavtal (modell för arbetsavtal) är till fördel för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Då kan man på ett tillförlitligt sätt kontrollera vad som avtalats. Det är bra att ingå skriftliga arbetsavtal även för sommarjobb och andra kortvariga anställningar. Läs mer

Arbetsavtalets längd

Utgångspunkten är att ett tills vidare gällande arbetsavtal ingås, om det inte av en grundad anledning finns behov av ett avtal för viss tid. Ett arbetsavtal som utan grundad anledning ingåtts för viss tid på initiativ av arbetsgivaren ska betraktas som tills vidare gällande. I fråga om ett arbetsavtal som ingås för viss tid på initiativ av arbetstagaren behöver det däremot inte finnas någon grund som särskilt bör nämnas. Läs mer

Prövotid

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en prövotid som infaller i början av anställningen. Detta ska avtalas så att arbetsgivaren och arbetstagaren är klart medvetna om prövotidsvillkoret och prövotidens längd. Prövotid kan avtalas oavsett arbetsavtalets längd. Denna ska avtalas innan arbetet inleds på grund av att prövotiden börjar räknas från den tidpunkt då arbetet inleds. Läs mer

Avslutande av arbetsförhållande

Ett anställningsförhållande kan upphöra på grund av att det löper ut, sägs upp, hävs eller i särskilda fall för att anställningsförhållandet anses vara upphävt. Både arbetstagaren och arbetsgivaren kan upphäva anställningsförhållandet när lagenliga grunder föreligger för det. Läs mer

Arbetsintyg

När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt att på begäran få ett skriftligt arbetsintyg av arbetsgivaren (modell för arbetsintyg). Vilka uppgifter som arbetsgivaren får uppge i arbetsintyget bestäms i arbetsavtalslagen. Att inte ge arbetsintyg är en straffbar handling. Läs mer

Arbetsavtalslagen

Källa: Arbetarskyddsförvaltningens hemsidor

Tillbaka