Arbetarskydd


Arbetarskydd

Arbetsgivaren och arbetstagarna ska samarbeta för att upprätthålla och förbättra arbetssäkerheten på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar för bedömningen av farorna, för en fortgående observation av arbetet och för de utvecklingsåtgärder som behövs. Grunden för arbetarskyddsverksamheten bildar arbetsplatsens arbetarskyddsorganisation och säkerhetskultur som återspeglar ledningens uppfattning om säkerhetsarbetets betydelse. Omsättningen i det praktiska arbetet förutsätter att hela personalen engagerar sig.

Säkerhetsledning

Den centrala idén med säkerhetsledning är att säkerheten på arbetsplatsen förbättras fortlöpande och helhetsmässigt. Säkerhets- och hälsoperspektivet beaktas såväl i planeringen och utförandet av arbetet som i uppföljningen av det. Läs mer

Arbetarskyddssamarbete

Arbetarskyddssamarbetet regleras i lag, vilket innebär att arbetsgivaren och arbetstagarna samarbetar för att främja säkerheten och hälsan i arbetet. Tack vare samarbetet kan arbetstagarna delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller säkerheten och hälsan på arbetsplatsen. Läs mer

Ansvarsfördelning

Skyldigheterna och ansvaren för arbetsgivaren, arbetstagarna och andra som påverkar arbetarskyddet fastställs i författningen. Enligt arbetarskyddslagen ansvarar arbetsgivaren för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Också en arbetstagare har arbetarskyddsskyldigheter. Därtill har indirekta aktörer på arbetsplatsen och de ansvariga för ett byggprojekt förpliktelser. Läs mer

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Arbetsgivaren ska ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet på arbetsplatsen. Verksamhetsprogrammet hjälper arbetsgivaren att effektivisera det förebyggande arbetarskyddet och planmässigt utveckla arbetsförhållandena utifrån arbetsplatsens förutsättningar. Läs mer

Farobedömning

Alla arbetsgivare är skyldiga att fortlöpande och systematiskt övervaka arbetsmiljön, reda ut vilka missförhållanden och faromoment arbetet ger upphov till samt bedöma hur dessa kan äventyra arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Genom att utreda faromomenten och bedöma riskerna får arbetsgivaren reda på huruvida det i arbetsförhållandena förekommer brister som måste avhjälpas. Läs mer

Undervisning och handledning

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren introducerar arbetstagarna innan nya arbetsuppgifter påbörjas samt innan nya arbetsredskap samt arbets- och produktionsmetoder tas i bruk. Introduktionen samt undervisningen och handledningen handlar särskilt om att undvika hälsorelaterade olägenheter och risker i arbetet. Arbetsgivaren ska också följa upp iakttagandet av givna anvisningar och ingripa om arbetstagare inte iakttar dem. Läs mer

Mätning av arbetsförhållanden

Med indikatorer för arbetsförhållandena avses metoder som tillämpas för att utvärdera arbetsförhållandena och status för säkerhetsledningen på arbetsplatsen. Ursprungligen utvecklades dessa för att användas av arbetarskyddsinspektörerna, men på arbetsplatserna kan dessa även användas för att utvärdera arbetsförhållandena och som ett verktyg för säkerhetsledningen. Det kostar inget att använda indikatorerna. Läs mer

Frivilligt arbete

Med frivilligt arbete avses att en person utför arbetsuppgifter på en arbetsplats utan anställningsförhållande och utan att få vederlag för arbetet. Förutsättningen för att frivilligt arbete ska omfattas av arbetarskyddslagen är avtal om frivilligt arbete mellan arbetsgivaren och frivilligarbetaren. Dessutom ska det frivilliga arbetet likna det arbete som arbetstagarna på arbetsplatsen utför. Läs mer

Läs mera

Källa: Arbetarskyddsförvaltningen

Tillbaka